ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ WYCIECZKĘ SAMOCHODOWĄ

Zgodnie z czerwcową zapowiedzią, Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza na samochodową wycieczkę do Jegławek i okolic. Będziemy mieli okazję zobaczyć odnowiony z pietyzmem XIX-wieczny pałac, a we wnętrzu zbiory flory i fauny Pojezierza Mazurskiego. Obecny właściciel, po przeprowadzeniu kapitalnego remontu pałacu, utworzył w części wnętrz pałacowych Regionalną Izbę Rybacką, w której obejrzeć można wszystkie gatunki ryb występujące w naszych jeziorach. Potem uczestnicy udadzą się do Skandławek, gdzie znajduje się pałac i cmentarz rodowy rodziny Siegfried, którzy zamieszkali te miejscowości od 1825r. i z czasem wznieśli cztery rezydencje wchodzące w skład ich dóbr. Oprócz dwóch wymienionych miejscowości, niewielkie dwory zbudowali w Kolkiejmach i Suchawie, gdzie też będzie można obejrzeć wnętrza.  

Zbiórka wszystkich chętnych w sobotę 11 lipca o godz. 10.00 przed budynkiem przy ul. Pocztowej 13. Wszyscy zmotoryzowani proszeni są o zabranie ze sobą osób nie posiadających samochodów.

A oto kilka informacji o miejscowościach, które zwiedzimy:

Jegławki (niem. Jäglack) 

Na pruskim polu osadniczym, liczącym 60 włók (1008 ha),  Zakon lokował 3.10.1422r. osiem pruskich dóbr rycerskich i jedną służbę na prawie chełmińskim, w posiadaniu niejakiego Tomasza. Po wojnie 13-letniej (1454-1466) dobra scalono i nadano nobilitowanej pruskiej rodzinie von Packmohr. Dobra w Jegławkach należały do nich do połowy XVIII w. Pierwszy z nich to Johann (1475-1530), pan na Jegławkach i Szczeciniaku, potem jego syn Andreas (1505-1568). Kolejnym właścicielem Jegławek był brat Andreasa, Christoph (1517-1584) i następni potomkowie, czyli Dietrich (1535-1592), Christoph Joachim (1584-1645), Christoph Friedrich (1635-1720). Nie zachowały się informacje kiedy wzniesiony został przez nich dwór. Ostatnim z rodu właścicielem Jegławek był  Albrecht Bernhard von Packmohr, który umiera po 1720r. Dobra przechodzą w ręce arystokratycznej rodziny von der Groeben z Łabędnika, którzy utworzyli szlachecki folwark, liczący w 1820r. 19 chałup. Po ustanowieniu majątku rycerskiego, dobra o powierzchni 628 ha kupiła w 1825r. rodzina Siegfried, która rezydowała do 1945r. Byli to kolejno: Ferdinand, Gustav, Walter i Werner. Na miejscu dworku budują w 1848r. okazały pałac nawiązujący do neogotyku angielskiego. Obiekt o rozbudowanej bryle, z dwiema wieżami zwieńczonymi krenelażem, dostawioną od południa oranżerią, a od północy skrzydłem. Na osi korpusu w obu elewacjach 3-kondygnacyjne ryzality zwieńczone sterczynami. Różnorodne otwory okienne oraz gzymsy dopełniają całości wystroju architektonicznego pałacu. Po wojnie utworzono tam PGR, a pałac adaptowano na biura, mieszkania i pomieszczenia socjalne. Obecnie odrestaurowany jest własnością prywatną.

Jegławki
Pałac w Jegławkach na starej pocztówce

Skandławki (niem. Skandlack)

Nieznane są początki miejscowości. Zapewne na polu osadniczym Skande założono kilka pruskich dóbr rycerskich z obowiązkiem służby na rzecz Zakonu. Po wojnie 13-letniej dobra scalono i powstały w ten sposób majątek nadano rodzinom szlacheckim. Byli wśród nich m.in. przedstawiciele rodów von Packmohr, Buddenbrock, czy von der Groeben z Łabędnika, którzy w XVIII w. utworzyli tam folwark. W 1825r. Skandławki kupiła rodzina Siegfried, wraz z Kolkiejmami, Suchawą i Jegławkami, gdzie ustanowiła główną rezydencję. Folwark Skandławki przekształcono w majątek rycerski o powierzchni 506 ha. W 1844r. rodzina wybudowała późnoklasycystyczny dwór, który w niezmienionej formie zachował się do dzisiaj. Obiekt parterowy z użytkowym poddaszem na ściance kolankowej. Na skrajach elewacji piętrowe ryzality zwieńczone frontonem. Wszystkie elewacje zdobione profilowanymi gzymsami. Na osi elewacji frontowej portyk, a elewacji ogrodowej weranda. Do elewacji bocznej południowej dostawiona oranżeria, obecnie wymurowana. Najdłużej z rodziny Siegfried rezydował Max, radca rolnictwa w rejencji królewieckiej. Po jego śmierci w 1927r. właścicielką majątku do 1945r. była Gertruda Siegfried. Po wojnie utworzono PGR, a dwór adaptowano na biura i mieszkania. Obecnie własność prywatna.

Skandławki
Skandławki sprzed 1945r..

Suchawa (niem. Sausgörken)

Początkowo dobro służebne założone w 1342r. na obszarze 30 włók (503,8 ha) z obowiązkiem 1 służby rycerskiej na prawie chełmińskim. Nieznani są pierwsi właściciele. Po wojnie 13-letniej (1454-1466) przekształcony w majątek, który nadany został za wierną służbę Zakonowi. Właścicielem został przedstawiciel szlacheckiej rodziny Packmohr, nobilitowany Prus. Potem znalazł się w rękach rodziny von der Groeben, która rezydowała w Skandławkach, tworząc w Suchawie folwark. W 1785r. folwark w Suchawie liczył 14 chałup. Od 1825r. pojawił się nowy właściciel – rodzina Siegfried, która kupiła sąsiednie majątki tj. Skandławki, Kolkiejmy i Jegławki, gdzie była główna rezydencja rodu. W 1889r. Suchawa liczyła łącznie 553 ha. Od początku XX w., przez prawie 20 lat właścicielem był Max Siegfried, dyrektor rolnictwa rejencji królewieckiej. Ostatnim właścicielem majątku, od 1920r., był Oskar Siegfried, radca rejencji królewieckiej. W 1927r. Suchawę kupiło Wschodniopruskie Towarzystwo Ziemskie, królewiecka spółka zajmująca się handlem gruntami i poddała parcelacji. Na obszarze dotychczasowego majątku powstały gospodarstwa rolne, stanowiące wieś w dzisiejszym kształcie. Dwór wzniósł pod koniec XIX w. Max Siegfried. Jest to parterowy obiekt z użytkowym poddaszem na ściance kolankowej. Pierwotnie w elewacji frontowej był dwukondygnacyjny ryzalit zwieńczony stylizowanym tympanonem. Do ryzalitu, który zapewne przebudowano po 1945r., przystawiony jest prosty portyk wsparty na czterech kolumnach i zwieńczony analogicznie jak ryzalit. Po 1945r. dwór adaptowano na mieszkania i świetlicę. Obecnie własność prywatna.

Suchawa
Dwór w Suchawie na starej pocztówce