Deklaracja dostępności

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cbk.starostwo.ketrzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: [2020-02-06]

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-02-06]

Status pod względem dostępności:

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 04 kwietna 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej www.cbk.starostwo.ketrzyn.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych,

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 17 57, e-mail: rafal.jakubczak@starostwo.ketrzyn.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11 (umowa użyczenia).

Od szczytu budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do CBK PK  prowadzi jedno wejście od strony frontowej budynku. Drzwi są dwuskrzydłowe z możliwością otwierania jednego skrzydła, przez które wchodzi się do ogólnodostępnej klatki schodowej.

W holu, barierą dla osób z niepełnosprawnością ruchową (na wózkach) są trzy schody oklejone taśmą kontrastową. Po prawej stronie znajduje się barierka. Brak przy tym wejściu schodołazu i podjazdu. Drzwi wewnętrzne nie są rozsuwane.

Toaleta znajdująca się w instytucji nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń  CBK PK można wejść z  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące ani informacji o dostępnym wejściu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych na wózku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W CBK PK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w godzinach pracy.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

.

.

.

.

.

.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast