Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNEGO POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, ustala organizację wewnętrzną i zasady zarządzania Centrum Biblioteczno – Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
 2. Ilekroć w Regulaminie użyte jest jedno z poniższych określeń należy przez to rozumieć:
  1) „Centrum” – Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie;
  2) „Organizator” – Powiat Kętrzyński;
  3) „Pracownik” – wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko służbowe, zatrudnieni w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy.
  § 2
 3. Centrum jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno – finansowym, której organizatorem jest Powiat Kętrzyński, działającą na podstawie przepisów prawa, a w szczególności postanowień statutu nadanego uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 2019r. oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zm.).
 4. Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 5. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 6. Siedziba Centrum mieści się w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 11.

ROZDZIAŁ II
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA CENTRUM
§ 3

 1. Centrum zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa i w statucie.
 2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Centrum, reprezentuje je na zewnątrz, czuwa nad mieniem i środkami finansowymi Centrum i jest za nie odpowiedzialny, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
 3. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
  a) kierowanie działalnością Centrum;
  b) nadzór i dysponowanie mieniem Centrum;
  c) sporządzanie planów rzeczowych i finansowych Centrum oraz sprawozdań z ich realizacji;
  d) wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania Centrum;
  e) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Centrum oraz wykonywanie pozostałych uprawnień i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy;
  f) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
  g) poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej,
  h) sprawowanie kontroli wewnętrznej.
  § 4
 4. Korespondencja wychodząca na zewnątrz jest zastrzeżona do osobistej aprobaty Dyrektora:
  a) wewnętrzne akty normatywne, tj. regulaminy, zarządzenia i instrukcje;
  b) sprawy osobowe, finansowe i majątkowe.
 5. Dyrektor może wyznaczyć osobę do wykonywania w jego imieniu określonych czynności. Dyrektor zapewni, poprzez wydanie stosownych upoważnień, umożliwienie wykonywania zadań Centrum podczas swojej nieobecności.
  § 5
  Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Centrum i dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich zatrudnionych.

§ 6

 1. Strukturę organizacyjną Centrum stanowią samodzielne stanowiska pracy: sekretarka, dwaj bibliotekarze, instruktor i organizator.
 2. Strukturę organizacyjną Centrum określa załącznik stanowiący integralną cześć niniejszego regulaminu.
  § 7
  Szczegółowe obowiązki każdego pracownika określają indywidualne zakresy czynności.
  § 8
  Zadania Centrum w zakresie:
  a) finansowo – księgowym;
  b) kadrowo – płacowym;
  c) zamówień publicznych;
  d) wsparcia informatycznego;
  e) prac konserwatorskich,
 • wykonuje Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, na podstawie porozumienia zawartego dnia 5 września 2019 r..
  Rozdział III
  ZAKRES DZIAŁANIA I ZADAŃ CENTRUM
  § 9
 1. Centrum jest instytucją upowszechniania czytelnictwa, wiedzy i kultury.
 2. Podstawowym zadaniem Centrum jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wszelkich form w zakresie czytelnictwa i kultury, tworzenie warunków dostępu do dóbr kultury, a także przygotowanie do aktywnego i twórczego w nich uczestnictwa.
 3. Szczegółowe zadania Centrum w zakresie upowszechniania czytelnictwa, wiedzy i kultury określone są w statucie.
 4. Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska powiatu kętrzyńskiego i instytucji działających na jego terenie.

Rozdział IV
ZAKRES INFORMACJI
§ 10

 1. Uprawnionym do udzielania informacji o sprawach z zakresu działalności Centrum jest Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.
 2. Pracownicy mają prawo udzielać informacji z zakresu przydzielonych im przez Dyrektora spraw pod warunkiem nie naruszania przepisów o tajemnicy służbowej.
  Rozdział V
  ZASADY I TRYB OPRACOWANIA I WYDAWANIA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH CENTRUM
  § 11
  Dyrektor wykonuje swoje uprawnienia i podejmuje decyzje poprzez m.in. wydawanie w formie pisemnej:
  a) aktów normatywnych;
  b) poleceń służbowych;
  c) informacji.
  § 12
 3. Aktami normatywnymi są:
  a) zarządzenia Dyrektora, które regulują problemy wymagające trwałych ustaleń o jedności działania i ze względu na ich znaczenie muszą być wykonane w sposób jednolity;
  b) polecenia służbowe, które regulują problemy jednorazowe wymagające doraźnego ustalenia celu działania i sposobu jego realizacji.
 4. Informacje, które dotyczą spraw bieżących, istotnych dla pracowników, podane do wiadomości w sposób przyjęty w Centrum.
  § 13
  Decyzje i polecenia służbowe mogą być wydawane w formie pisemnej lub ustnej przez Dyrektora podległym pracownikom.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

 1. Zmiany postanowień regulaminu winny być wprowadzane w trybie właściwym dla jego nadania.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Starostę Kętrzyńskiego; 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1; e-mail iod@starostwo.ketrzyn.pl w celach związanych z rekrutacją na wolne stanowisko kierownicze Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego.

2. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(łam) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych
i prawie ich poprawiania.

…………………………………………………                                       ……………………………………………

(czytelny podpis)                                                                                               (miejscowość, dzień)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) informuję, że:

 1. Administratorem danych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach
  jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1.
 2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie można
  się skontaktować w następujący sposób: pisemnie na adres siedziby Administratora,
  pod adresem poczty elektronicznej: iod@starostwo.ketrzyn.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
  b oraz pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy;
  b) realizacji przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla realizacji celu wskazanego w pkt. 2 a będą
  przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, natomiast dane osobowe
  przetwarzane dla realizacji celu wskazanego w pkt. 2 b będą przechowywane do czasu
  zakończenia przyszłych procesów rekrutacji jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych,
  prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
  zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
  osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych dla realizacji celów wskazanych w pkt.
  3 jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, bądź w przyszłych
  procesach rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uwzględnienia
  Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji, bądź w przyszłych procesach rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana osoby skutki
  prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie
  na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką
  automatycznie podejmowaną decyzją.
  Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe
  informacje.
  …………………………………….. ………………………………….
  (miejscowość, data) (czytelny podpis)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O
ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………………………
 2. Imiona rodziców …………………………………………………………………………………………………….
 3. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………
 4. Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………………………..
 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) …………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. Wykształcenie ………………………………………………………………………………………………………..
  (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
 7. Wykształcenie uzupełniające ………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
 9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
 10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących
  pracy.
 11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem osobistym
  seria ………………… nr …………………. wydanym przez ………………………………………………………
  lub innym dowodem tożsamości …………………………………………………………………………………..
  ………………………………………….